การเล่นกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

การเล่นกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

E.Q. หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถทางอารมณ์ที่ช่วยให้คนๆหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยคือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข โดย ‘ดี’ หมายถึง การรู้จักควบคุมอารมณ์ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่วน ‘เก่ง’ คือ การรู้จักตัวเอง รู้จักการแก้ปัญหา และแสดงสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม สุดท้าย ’สุข’ หมายถึง การรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และภูมิใจในตัวเอง

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นั้นสามารถฝึกได้ตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สอนให้ตรงต่อเวลา รู้ว่าเวลาไหนควรเล่นหรือควรนอน รวมไปถึงการสอนให้ลูกมีความสุขกับสิ่งที่มีและสิ่งที่ได้ทำ นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถใช้การเล่นเพื่อสอดแทรกให้ลูกได้เรียนรู้ทั้งในระดับเชาว์ปัญญา หรือ I.Q. และความฉลาดทั้งอารมณ์ไปพร้อมๆกันได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนที่สอนให้ลูกรู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่น การอ่านนิทานที่ฝึกจินตนาการ หรือการทำเปเปอร์มาเช่ที่ฝึกให้ลูกมีความอดทนและสมาธิ

คลิกที่นี่สำหรับวิธีทำเปปอร์มาเช่สนุกๆ! (บทความจากบรีส)

การเล่นสามารถส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างไร
การเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นในบ้านหรือการออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้งล้วนช่วยให้ลูกพัฒนาความฉลาดทางปัญญาได้อย่างง่ายดาย การเล่นนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้มือ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลองเลือกของเล่นทีเหมาะให้กับลูกเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกว่ายากจนเกินไปและไม่อยากเล่น

คุณสามารถให้ลูกเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ เช่น การวาดรูปเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ หรือเลือกการเล่นที่ต้องใช้มือ เช่น ดินน้ำมัน จิ๊กซอว์ เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เมื่อลูกโตขึ้น ลองให้ลูกเล่นกับของเล่นที่ต้องใช้ความคิด เช่น บล็อกไม้รูปทรงต่างๆ เพื่อให้ลูกฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รวมไปถึงฝึกความอดทนหากลูกไม่สามารถทำได้

คุณสามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจ รวมถึงให้คำชมเพื่อให้ลูกรู้สึกภูมิใจเมื่อทำสำเร็จ นอกจากนี้คุณควรปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ เพราะจะเป็นการสอนให้ลูกรู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

นอกจากนี้การแบ่งปันของเล่นยังเป็นการสอนให้ลูกรู้จัก การควบคุมอารมณ์ รวมไปถึงการแบ่งปันและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี มาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกน้อยกับการเล่นที่ช่วยให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะช่วให้ลูกเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขอีกด้วย

Credit ภาพ : Aikawa Ke (https://www.flickr.com/photos/ajay13/)

Tags: EQ

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code