ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างสมองทั้ง 2 ข้าง

 

สมองทั้ง 2 ซีกมีการทำงานที่แตกต่างกัน มีความสามารถที่แตกต่างกันดังนี้

สมองซีกขวาทำหน้าที่ได้ดี ในด้านต่อไปนี้
1. การมองอะไรที่เป็นมิติ และช่องว่างบนพื้นผิว (Spatial)
2.การเข้าใจภาษาง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
3.การรับรู้ลวดลายทางด้านศิลปะ การแสดงละครบนเวที
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. การมีอารมณ์ขัน
6. การรับรู้เกี่ยวกับการสัมผัส
7. ความคิดเชิงนามธรรม
8. การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำ เช่น การแสดงออกของสีหน้า
9. การจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืน
10. การทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงการฟังคน 2 คนพูดพร้อมกัน ทั้งที่ต่างพูดคนละแบบ
สมองซีกซ้าย ทำหน้าที่ได้ดีในด้านต่อไปนี้
1.การแสดงออกทางด้านการพูด
2. การรับรู้ด้านภาษา
3. การใช้กล้ามเนื้อแขนขาและมือ
4. ความระมัดระวัง
5. การเรียนรู้โดยการจัดหมวดหมู่
6. การค้นหาความเหมือนกัน
7. การที่จะมีสติควบคุมตัวเองได้
8. การสร้างแนวคิดใหม่ๆ หรือความรู้ที่เกี่ยวกับแนวความคิด หรือความคิดรวบยอดที่เราเรียกว่าการวาง Concept
9. การวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลา
10. การเรียนคณิตศาสตร์คำนวณ การเข้าใจจำนวน
11. การเขียน
12. การจำแนกซ้ายขวา
13. การจัดลำดับสิ่งของ

สมองซีกขวา จะทำหน้าที่ได้ดี ในด้านต่อไปนี้

 • การมองอะไรที่เป็นมิติ และช่องว่างบนพื้นผิว (Spatial)
 • การเข้าใจภาษาง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
 • การรับรู้ลวดลายทางด้านศิลปะ การแสดงละครบนเวที
 • ด้านความคิดสร้างสรรค์
 • การมีอารมณ์ขัน
 • การรับรู้เกี่ยวกับการสัมผัส
 • ความคิดเชิงนามธรรม
 • การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำ เช่น การแสดงออกของสีหน้า
 • การจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืน
 • การทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมถึงการฟังคน 2 คนพูดพร้อมกัน ทั้งที่ต่างพูดคนละแบบ แต่สามารถเข้าใจได้

 

 

สมองซีกซ้าย ทำหน้าที่ได้ดีในด้านต่อไปนี้

 • การแสดงออกทางด้านการพูด
 • การรับรู้ด้านภาษา
 • การใช้กล้ามเนื้อแขนขาและมือ
 • ความระมัดระวัง
 • การเรียนรู้โดยการจัดหมวดหมู่
 • การค้นหาความเหมือนกัน
 • การที่จะมีสติควบคุมตัวเองได้
 • การสร้างแนวคิดใหม่ๆ หรือความรู้ที่เกี่ยวกับแนวความคิด หรือความคิดรวบยอดที่เราเรียกว่าการวาง Concept
 • การวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลา
 • การเรียนคณิตศาสตร์คำนวณ การเข้าใจจำนวน
 • การเขียน
 • การจำแนกซ้ายขวา
 • การจัดลำดับสิ่งของ