โปรแกรม Affiliate เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะเป็นผู้จำหน่ายของเล่น สามารถหารายได้ผ่านการแนะนำผู้ซื้อที่ท่านต้องการแนะนำ มายังเว็บไซต์ Brain Toy Shop ผ่านทาง URL ช่องทางพิเศษ เช่น

http://www.braintoyshop.com/th/?ref=xxxx
(โดย xxxx แทนรหัสประจำตัวของท่าน)

ซึ่งเมื่อคนที่เข้าเว็บ Brain Toy Shop ผ่าน link ของคุณมา และได้ สมัครสมาชิกใหม่ สั่งสินค้าทางเว็บไซต์ ชำระเงิน จนกระทั่งถูกส่งออกไป (โดยไม่มีการยกเลิกหรือคืนของในภายหลัง) ทางคุณที่แนะนำเขามาจะได้ยอด % ตาม level ที่คุณอยู่ เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณง่ายๆ โดยที่คุณไม่ต้องมี stock สินค้า และไม่จำเป็นต้องทำการส่งของด้วยตัวเอง

และที่พิเศษคือ ลูกค้าที่คุณแนะนำมานั้น จะถูกขึ้นชื่อว่า ถูกแนะนำโดยคุณ และทุกครั้งที่ลูกค้าท่านนี้ซื้อสินค้า ทางคุณก็จะได้รับรายได้ผ่านการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งตลอดโปรแกรม

ข้อตกลง และรายละเอียดการเข้าร่วมโปรแกรม Affiliate 
(Agreement and Policy)


นโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรม Affiliate


 • 1. การสมัครเข้าโปรแกรม
  1.1 ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นคนไทย และมีบัญชีของทางธนาคารใดธนาคารหนึ่งในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ร้านค้าร้องขอ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตน
  1.2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ ในระบบสมาชิกของผู้สมัครของเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วม และรับทราบข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรม

 • 2. การรับรู้รายได้ และการส่งมอบค่าแนะนำ
  2.1 ทางผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อแนะนำจนมีผู้ สมัครสมาชิกใหม่ สั่งสินค้าทางเว็บไซต์ ชำระเงิน จนกระทั่งถูกส่งออกไป (โดยไม่มีการยกเลิกหรือคืนของในภายหลัง) ทางผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการเบิกยอดเปอร์เซนต์ค่าแนะนำ โดยจะสามารถทำเรื่องขอเบิกยอดดังกล่าวได้ หากมียอดตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ก่อนวันที่ 25 ของเดือน โดยทางเบรน ทอย ช็อป จะทำการตรวจสอบ และเมื่อไม่มีข้อประเด็นใดผิดปกติ ทางร้านจะทำการโอนให้ภายในวันสุดท้ายของเดือน ตามบัญชีที่ผู้ร่วมโปรแกรมให้ไว้ในระบบเว็บไซต์
  2.2 ตามข้อ 2.1 หากยอดก่อนวันที่ 25 ของเดือนไม่ถึง 1,000 บาท ตัวยอดค่าแนะนำที่มีอยู่ จะถูกโอนค่าไปยังเดือนถัดไปเพื่อสะสมยอดต่อไป
  2.3 ทางเบรน ทอย ช็อป ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ชำระเงินให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทุกกรณี หากสิทธิ์ในการรับยอดเปอร์เซนต์ค่าแนะนำ มียอดไม่ถึง 1,000 บาท
  2.4 ทางเบรน ทอย ช็อป ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ชำระเงิน หากผู้เข้าร่วมโปรแกรม ใช้วิธีการฉ้อโกง การทุจริต รวมถึงข้อผิดพลาดของโปรแกรมอันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม การดัดแปลงข้อมูลโดยมิชอบ อันเกิดจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม หรือบุคคลที่สาม

 • 3. นโยบายทางด้าน ราคาสินค้า การชำระเงิน การส่งมอบสินค้า การรับประกันสินค้า ของลูกค้าใหม่ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำมานั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานปกติของลูกค้าทั่วไปตาม นโยบายของร้านค้า

 • 4. การบอกเลิกโปรแกรม Affiliate 
  4.1 โปรแกรมดังกล่าว มีการต่ออายุอัตโนมัติเดือนต่อเดือน (สิ้นสุด ณ เวลาสิ้นเดือนตามปฎิทิน) ซึ่งหากโปรแกรมถูกกำหนดให้มีการสิ้นสุดและยกเลิก ทางร้านจะทำการชำระบัญชีสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการโอนยอดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับยอดเปอร์เซนต์การแนะนำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเท่านั้นทันที
  4.2 หากทางเบรน ทอย ช็อป มีเหตุในการยกเลิกโปรแกรม Affiliate ของผู้เข้าร่วมโครงการ ทางร้านจะทำการส่งอีเมล์ เพื่อทำการแจ้งสมาชิกโครงการทุกท่าน ซึ่งหากมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อกลับภายใน 15 วัน
  4.3 หากทางผู้เข้าร่วมโครงการ ฉ้อโกง หรือทุจริต ทางเบรน ทอย ช็อป ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกโปรแกรมของผู้เข้าร่วมโครงการ นับตั้งแต่เหตุของการฉ้อโกง หรือทุจริตนั้นเกิดขึ้น โดยผลที่สืบเนื่องหลังจากการฉ้อโกง หรือทุจริตนั้น ถือเป็นโมฆะทั้งสิ้น
  4.4 ผู้เข้าร่วมโปรแกรม หากมีความประสงคจะยกเลิกโปรแกรม สามารถยกเลิกโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง ผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น