3-5 Years (ของเล่นฝึกสมองที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)

 

เด็กในวัยนี้เป็นเด็กในวัยที่มีการสร้างอัตลักษณ์ (ตัวตน) ของตัวเอง เป็นวัยอารมณ์และนิสัยส่วนใหญ่ในวัยนี้จะติดตัวไปจนโต ดังนั้นของเล่นฝึกสมองในวัยนี้ จะเน้นไปในด้านการคิดเชิงเหตุผล(IQ) ของเล่นที่หัดควบคุมอารมณ์(EQ) ของเล่นที่มีปฎิสัมพันธ์กับพ่อแม่ และเพื่อนๆ เป็นของเล่นที่แข่งขันเพื่อฝึกน้ำใจนักกีฬา เป็นวัยที่สำคัญในการฝึกนิสัยที่ดีต่อไปในอนาคต